Privacy Statement

Algemeen
Bulthuis Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt of die anderszins wordt verkregen verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Bulthuis Advocatuur verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Bulthuis Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens
Bulthuis Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van gerechtelijke procedures;
– het innen van nota’s;
– advisering, bemiddeling en verwijzing;
– het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
– werving en selectie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Bulthuis Advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt:
– ANW-gegevens;
– geboortedatum;
– contactgegevens (zoals het telefoonnummer en e-mailadres);
– BSN-nummer en/of V-nummer (uitsluitend indien nodig voor de aanvraag van een toevoeging of voor het voeren van een procedure);
– bankrekeningnummer(s);
– uitsluitend indien noodzakelijk: gegevens over het geloof, etnische afkomst, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden, enzovoort. Deze gegevens zijn vaak van belang in asielprocedures. Indien noodzakelijk worden ook medische gegevens verwerkt. Dat is bijvoorbeeld nodig in procedures voor uitstel van vertrek, ter verkrijging van een verblijfsvergunning voor medische behandeling, of in procedures op grond van bijvoorbeeld de ziektewet, de WAO of de WIA. Al deze gegevens zullen uitsluitend in overleg met, en met toestemming van de betrokkenen worden verzameld. Meer in het algemeen geldt dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt als ze zijn verstrekt door de cliënt, of met diens toestemming zijn opgevraagd. Persoonsgegevens van tegenpartijen of derden kunnen ook worden verwerkt indien zij niet door de betrokken zijn verstrekt, maar uitsluitend indien dat noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van een cliënt.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Bulthuis Advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Bulthuis Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– wettelijke verplichting;
– uitvoering van een overeenkomst;
– verkregen toestemming van betrokkene(n);
– gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bulthuis Advocatuur deelt persoonsgegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Bulthuis Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan Bulthuis Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Bulthuis Advocatuur persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Bulthuis Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Bulthuis Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Bulthuis Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Bulthuis Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Bulthuis Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van uw gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van een eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Bulthuis Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen (volledige) uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Bulthuis Advocatuur
t.a.v. mr. M.K. Bulthuis
Oude Boteringestraat 71
9712 GG Groningen
Email: info@bulthuisadvocatuur.nl

Teneinde zeker te weten dat op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, wordt u gevraagd ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Bulthuis Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op de website van Bulthuis Advocatuur (www.bulthuisadvocatuur.nl) kunnen knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links zijn opgenomen met betrekking tot webpagina’s sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Bulthuis Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het Privacy Statement van die derden/diensten te lezen.

Statistieken en cookies
Bulthuis Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Bulthuis Advocatuur verkocht aan derden. De website van Bulthuis Advocatuur maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Bulthuis Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Bulthuis Advocatuur heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing Privacy Statement
Bulthuis Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit Privacy Statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het Privacy Statement worden op de website van Bulthuis Advocatuur gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van Bulthuis Advocatuur.

Vragen & contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met mr. M.K. Bulthuis via info@bulthuisadvocatuur.nl.